INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników portalu http://www.hartum.com.pl/ Administratorem jest HARTUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (25-384) przy ul. Kochanowskiego 13/41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach – Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000654761, posiadająca numer REGON: 366146415, NIP: 6572927505, dalej określany jako „HARTUM”.  Kontakt ze wskazanym Administratorem może Pan/Pani uzyskać w drodze korespondencyjnej (ul. Kochanowskiego 13/41, 25-384 Kielce), mailowej (biuro@hartum.com.pl) lub telefonicznej (795517258).
 2. Administrator oświadcza, że wdrożył i stosuje zasady przetwarzania danych osobowych określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.E.L.2016.119.1, ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Kancelaria Prawna EXPRESSIS VERBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysusze (26-400) przy ul. Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656387, posiadającą numer REGON: 366229420, NIP: 6010088063. Kontakt z Inspektorem Zamawiający może uzyskać w drodze listowej ( Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha) mailowej (rodo@expressisverbis.pl) lub telefonicznej (725 439 290).
 4. Dane osobowe każdego Użytkownika z osobna są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO w celu wykonania zawartej przez Użytkownika z HARTUM umowy dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez HARTUM, a także wykonania ciążących na HARTUM obowiązków prawnych, weryfikacji wiarygodności płatniczej, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego usług objętych ofertą handlową HARTUM, w tym w celu dopasowania oferty handlowej i działań promocyjnych do potrzeb Użytkownika, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 5. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych Użytkowników:
 6. imię i nazwisko,
 7. numer telefonu,
 8. adres korespondencyjny,
 9. adres e-mail,
 10. adres IP,
 11. NIP (fakultatywnie).
 12. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres 5 lat od ich otrzymania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395 t.j.).
 13. HARTUM może udostępnić dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom podmiotów:
 14. podwykonawcom, czyli podmiotom, za pomocą których HARTUM realizuje własne zobowiązania jak np. przewoźnicy, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje,
 15. podmiotom świadczącym usługi marketingowe i szkoleniowe,
 16. właścicielom platform informatycznych, w których są przechowywane dane osobowe Użytkownika,
 17. organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 18. Użytkownik ma prawo do:
 19. żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 20. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 21. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 22. wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych;
 23. sprostowania swoich danych osobowych;
 24. przenoszenia swoich danych;
 25. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 26. wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 27. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 28. Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 29. Dobrowolne podanie przez Użytkownika swych danych osobowych w formularzu zamówienia służy właściwemu wykonaniu umowy dotyczącej świadczenia usług oferowanych przez HARTUM. Z tego powodu niepodanie swych danych przez Użytkownika będzie sprzeczne z założeniami tejże umowy.