POLITYKA PRYWATNOŚCI


SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Podstawy przetwarzania danych
 3. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych na Portalu
 4. Profilowanie na Portalu
 5. Cookies na Portalu, dane eksploatacyjne i analityka
 6. Postanowienia ogólne

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem portalu https://www.hartum.com.pl/ (dalej określanego jako „Portal”), jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą HARTUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach, ul. Jana Kochanowskiego 13/41, 25-384 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS 0000654761, posiadającą REGON: 366146415, NIP: 6572927505, określany dalej jako „Usługodawca”. Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na stronie „Kontakt”. Ochrona danych wskazanych danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  • Niniejsza polityka prywatności portalu https://www.hartum.com.pl/, określana jako „Polityka Prywatności”, ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Portalu plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
  • Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  • Usługodawca szanuje prywatność Użytkowników odwiedzających Portal. Jak większość wydawców stron, Usługodawca zbiera adresy IP komputerów użytkowników odwiedzających stronę i niezbędne informacje na temat korzystania z niej, jednak dane te wykorzystuje tylko i wyłącznie w celach technicznych i administracyjnych (z wyjątkiem usługi geolokalizacji użytkownika, która pozwala skierować go na właściwe dla niego podstrony miejskie serwisów). Usługodawca nie usiłuje identyfikować Użytkowników. Używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  • Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
  • Korzystanie z Portalu, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Portalu Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków w postaci obowiązków ustawowych Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
  • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   • przetwarzane zgodnie z prawem;
   • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
   • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
   • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  • Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 1. Podstawy przetwarzania danych
  • Usługodawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Oznacza to, że jeśli Użytkownika skorzysta z usług Portalu, to Usługodawca może przetworzyć jego dane osobowe w zakresie, o którym mowa w ust. 3.2.
  • Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
   • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
   • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  • Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w ust. 2.1. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

 2. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych na Portalu
  • Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika.
  • Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli Usługodawca jest ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z Informacjami o ochronie danych osobowych.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
  • Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  • Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  • Usługodawca informuje, że anonimowo Klient może jedynie przeglądać zawartość Portalu. Użytkownik nie może anonimowo lub za pośrednictwem pseudonimu korzystać z usług oferowanych przez Usługodawcę. Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych określonych niniejszą Polityką.
  • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Portalu.

 3. Profilowanie na Portalu
  • Przepisy RODO nakładają na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
  • Administrator może korzystać na Portalu z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych na Portalu.
  • Profilowanie na Portalu polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na Portalu
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 4. Cookies na Portalu, dane eksploatacyjne i analityka
  • Witryna https://www.hartum.com.pl/ używa cookies („ciasteczek”). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Szczegółowe informacje dot. plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
  • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Portalu w następujących celach:
   • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Portalu;
   • remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Portal poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.
  • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Portalu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).
  • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Portal – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
  • Użytkownik powinien mieć świadomość tego, że wyłączenie plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Usługodawca może uzyskiwać do nich dostęp.
  • Korzystanie przez Użytkownika z Portalu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację przedstawionych wyżej zasad korzystania z plików cookies i zgodę na posługiwanie się nimi przez Usługodawcę.
  • Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 • Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Internet Explorer

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

 • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 • Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz organizacji Usługodawcy w celu optymalizacji działań.
 • Na naszej witrynie Usługodawca wykorzystuje następujące pliki cookies:
  • niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Usługodawca jako Administrator może korzystać na Portalu z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na Portalu. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Portalu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające Portal. Administrator korzystając z powyższych usług Portalu gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Portal oraz sposób ich zachowania na Portalu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 • Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na Portalu – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 1. Postanowienia końcowe
  • Portal może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Polityka Prywatności dotyczy tylko Portalu Usługodawcy.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i polityki cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny na Portalu w zakładce „Polityka prywatności”. Każda zmiana polityki prywatności i cookies będzie widoczna w zakładce „Polityka prywatności” na stronie głównej Portalu.